Договір оферти

Договір оферти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті http://gastroloft.com.ua/, з надання послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник).
1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
1.3. Даний Публічний договір на надання послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником форми Оформлення замовлення на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання послуг.

ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
2.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
Оферта – публічний договір на надання послуг.
Сайт – інтернет-сайт: https://gastroloft.com.ua/ використовуваний Виконавцем на правах власності.
Послуги – будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.
Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій за попередньою оплатою послуги.
Виконавець – сайт https://gastroloft.com.ua/ в особі ТОВ «Сучасні Кулінарні Технології» або іншого суб’єкта господарювання, який має право надати послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.
Договір на надання послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається як Акцепт цієї Оферти.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику послуг силами Виконавця, відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання послуг за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.
3.2. Вартість кожного виду послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Оплатити», які включають в себе:
– оплата електронними грошима Visa, MasterCard;
– оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
– оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр;
– оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб)
– іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту.
4.2. Виконавець в процесі надання послуги бере на себе обов’язки з технічного супроводу заходу.
4.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання послуги Замовнику.
4.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про надану послугу на його вимогу.
4.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення заходу, і/або кількість інформації (занять) у курсі, попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника.
4.6. Виконавець має право змінювати тривалість заходу і/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).
4.7. Виконавець має право продовжити терміни проведення заходу, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 календарних днів.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі оформлення заявки на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.
5.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням послуги, за винятком їх особистого використання.
5.3. Замовник користується всіма правами споживача, відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини за платне надання послуг.
5.4. Замовник, у разі надання йому послуги неналежної якості, має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведенні зазначеної обставини.
5.5. Всі претензії щодо якості наданої Інформаційної послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою подачі заявки на сайті https://gastroloft.com.ua/ Термін розгляду претензії(ій) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повернення коштів.
5.6. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника в платіжних системах Яндекс-гроші, WebMoney, QIWI, кредитну карту, особистий рахунок, або інші реквізити узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яке буде вислано Замовнику листом по електронній пошті. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою в відсканованому електронному вигляді треба надіслати електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf). Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов’язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (банку), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві відомостей, необхідних для здійснення повернення коштів, Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 5.7.
5.7. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначеному Замовником, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і відскановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов’язків щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.
6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність, відповідно до законодавства України.
ФОРС МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (і або ведучого заходу), пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.
7.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 7.1. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.
7.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.
Інші положення
8.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
8.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
8.3. До даного договору застосовується законодавство України.
8.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно, відповідно до вимог чинного законодавства України.
КОНТАКТИ ВИКОНАВЦЯ
Адреса: 03067, г.Київ, Вільямса 3а, кв43
тел .: +38 044 337 25 36